روی خط خبر

دختر مهاجر

عبارت دختر مهاجر از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

ماجرای سیاسی آنتونیو کاندروا و دخترک مهاجر

در ایران راستگرایان افراطی اگرچه مرتباً علیه ترامپ قلمفرسایی می کنند ولی دقیقاً مثل ترامپ و همانندان اروپایی اش، اولاً اقلیت ستیزند، ثانیاً با هر سیاستی که بوی حمایت از ارزش های دموکراتیک بدهد، دشمنی موذیانۀ تام و تمامی دارند.

اخبار گوناگون