روی خط خبر

سمشق

عبارت سمشق از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

پایان سیاه مشق :: قانون

شروط حذف مشقبا این حال و بر اساس آنچه پیشتر بیان شده بود، خداحافظی دانش آموزان پایه های اول تا سوم دبستان با مشق شب پیش شرط هایی هم داشت؛ به عنوان مثال تعداد دانش آموزان در کلاس درس باید 16 تا 25 نفر باشد تا معلم بتواند تمرین رونویسی را در کلاس درس داشته باشد و برای مشق شب، مهارت های مرتبط با زندگی را به دانش آموز ارائه دهد.اما اغلب دبستان های دولتی در کلانشهرها به ویژه پایتخت مشمول این طرح نشدند؛ چراکه جمعیت دانش آموزان در این کلاس ها بالای 25نفر است و در مناطق شهری عمده مدارس غیردولتی موفق به ...

اخبار گوناگون