روی خط خبر

فیلتر تلگرام و اینستاگرام

عبارت فیلتر تلگرام و اینستاگرام از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

تلگرام کی و با چه شرطی رفع فیلتر می‌شود؟

برخی بر این عقیده اند که تلگرام اکنون در حالتی از بیم و امید فیلتر و رفع فیلتر قرار گرفته و در آخرین اظهارنظرها، اعلام شده اگر خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسان ها ایجاد شود، احتمال رفع فیلتر تلگرام در آینده وجود دارد.

تلگرام با چه شرطی رفع فیلتر می‌شود؟

برخی بر این عقیده اند که تلگرام اکنون در حالتی از بیم و امید فیلتر و رفع فیلتر قرار گرفته و در آخرین اظهارنظرها، اعلام شده اگر خدمات پایدار داخلی در حوزه پیام رسان ها ایجاد شود، احتمال رفع فیلتر تلگرام در آینده وجود دارد.

اخبار گوناگون