روی خط خبر

پایدارسازی در آمدها

عبارت پایدارسازی در آمدها از بین تمام اطلاعات، اخبار، مقالات و محتوای وب سایت الو خودرو جستجو شده و با ذکر منبع آن نمایش داده شده است.

اصول مالیات ستانی محلی

در طول دهه گذشته مسوولان نهادهای شهری کشورهای در حال توسعه با فشار روزافزون مشکلات مالی دست به گریبان بوده اند. در حال حاضر این کشورها به دلیل رشد مداوم جمعیت شهرنشین، با رشد فزاینده نیاز به خدمات شهری مواجهند، در حالی که توان آن ها در ارائه این خدمات و ایجاد امکانات زیربنایی، به دلیل کمبود منابع مالی به هیچ وجه کفایت نمی کند. در این شرایط نهادهای حاکمیت شهری می توانند دو استراتژی را به کار گیرند: استراتژی تهاجمی، کسب درآمدهای بیشتر و استراتژی تدافعی، ارتقای بهره وری و مدیریت هزینه ها و استفاده ...

اخبار گوناگون